BAN KIỂM SOÁT

 

 

nguyenvansang

 

Ông: NGUYỄN VĂN SANG

 

Chức vụ:  Trưởng Ban kiểm soát

 

 

 
 

 

Ông: HOÀNG VĂN VINH

 

Chức vụ:  Kiểm Soát Viên

 

 

 
 HoangQuocHung

 

Ông: HOÀNG QUỐC HƯNG

 

Chức vụ:   Kiểm Soát Viên

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…