Cơ cấu tổ chức

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ BỘ MÁY

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

 

 

 

sd-sodotochuc-new-tabiruco