Môi trường

Kết quả kiểm nghiệm đợt 3 năm 2022

07/02/2023, 10:34

Kết quả kiểm nghiệm đợt 3 năm 2022

Kết quả thử nghiệm

07/10/2022, 07:05

Kết quả thử nghiệm

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 1 năm 2022 của nhà máy chế biến

25/08/2022, 15:36

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 1 năm 2022 của nhà máy chế biến