Phát triển bền vững

Báo cáo về việc kết quả giám sát nội bộ năm 2023

16/02/2024, 07:30

Báo cáo về việc kết quả giám sát nội bộ năm 2023

Báo cáo giám sát tác động xã hội năm 2023

16/02/2024, 07:29

Báo cáo giám sát tác động xã hội năm 2023

Báo cáo giám sát định kỳ

16/02/2024, 07:26

Báo cáo giám sát định kỳ

Báo cáo đánh giá tác động xã hội Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

16/02/2024, 07:25

Báo cáo đánh giá tác động xã hội Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

16/02/2024, 07:21

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Báo cáo đánh giá đa dạng sinh học và khu rừng có giá trị bảo tồn cao Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

16/02/2024, 07:19

Báo cáo đánh giá đa dạng sinh học và khu rừng có giá trị bảo tồn cao Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Báo cáo về việc kết quả giám sát nội bộ năm 2022

16/02/2023, 08:56

Báo cáo về việc kết quả giám sát nội bộ năm 2022

PEFC-51-31-005

13/09/2022, 09:54

Logo PEFC-51-31-005

13/09/2022, 09:52

Logo PEFC-51-23-003

13/09/2022, 09:51