Thông tin các gói thầu mở thầu trong tháng 10/10/2022

  1. Đầu tư mua sắm 01 máy đo độ nhớt Mooney

+ Giá gói thầu: 947.000.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2200006815  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 14/10/2022.

  1. Gói thầu số 1: Thi công Công trình: “Xây dựng Nhà làm việc đội sản xuất – NTCS Bổ Túc”.

+ Giá gói thầu: 549.365.175 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu: IB2200009060 – tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 17/10/2022

  1. Gói thầu số 1: Thi công Công trình: “Xây dựng Nhà làm việc đội sản xuất – NTCS Tân Hiệp”.

+ Giá gói thầu: 547.460.552 VND

+ Mã thông báo mời thầu: IB2200009294 – tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 17/10/2022.