Phòng Tổ Chức Hành Chính

 

 

 LeQuangVinh

 

Họ và tên:  Ông LÊ QUANG VINH

 

Chức vụ:  Trưởng phòng TCHC

 

 

 
 NguyenThiNgocThuy

 

Họ và tên:  Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

 

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng TCHC

 

 

 
 DuongThiThuyLinh

 

Họ và tên: Bà  DƯƠNG THỊ THÙY LINH

 

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng TCHC

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…