Phòng tài chính kế toán

 

 

 

Họ và tên:  Ông  LÂM QUANG PHÚC

 

Chức vụ:  Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT

 

 

 

 

Họ và tên:  Ông  TRẦN NGUYỄN DUY SINH

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TCKT

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…