Phòng Kỹ thuật

 

 

phamvankhanh

 

Họ và tên:  Ông  PHẠM VĂN KHÁNH

 

Chức vụ:   Trưởng phòng kỹ thuật

 

 

 
 

 

Họ và tên:  Ông  TRƯƠNG BẢO LỘC

 

Chức vụ:   Phó Trưởng phòng kỹ thuật

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…