Phòng Kế hoạch đầu tư

 

 

 

 

Họ và tên:  Ông HUỲNH DUY HIỂN

 

Chức vụ:  Trưởng phòng KHĐT

 

ĐT: 0909905252

 

 

Họ và tên: Ông TRẦN VĂN NGOAN

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng KHĐT

 

ĐT: 0982790007

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…