Mủ ly tâm HA

 

ha2

TIÊU CHUẨN HÓA LÝ CAO SU LY TÂM (HA)  

 

Mã SP: HA

 

1/- Tổng hàm lượng chất rắn, % (m/m), không nhỏ hơn 61,5
2/- Hàm lượng cao su khô, % (m/m), không nhỏ hơn 60,0
3/- Chất không chứa cao su, % (m/m), không lớn hơn 2,0
4/- Độ kiềm (NH3), % (m/m) không nhỏ hơn 0,60.
5/- Tính ổn định cơ học, giây, không nhỏ hơn 650
6/- Trị số axít béo bay hơi (VFA) không lớn hơn  0,20
7/- Trị số KOH, không lớn hơn 1,0.