Mủ cao su SVRCV 50

svrcv-50

CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR CV50 THEO TCVN 3769:2004  

 

Mã SP:  SVRCV 50
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,02
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn     : 0,40
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     : 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn    : 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn      :   –
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn    : 60
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn    :   –
8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C     : 50  +-  5