Mủ cao su SVR 3L

svr3l

CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR 3L THEO TCVN 3769:2004 

 

Mã SP: SVR 3L

 1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,03 

 2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn     : 0,50

 3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     : 0,60

 4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn    : 0,80

 5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn      : 35

 6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn    : 60

 7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn    : 6

 8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C