Khen thưởng phong trào thi đua nước rút tháng 09/2021 đối với tập thể và cá nhân

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA NƯỚC RÚT THÁNG 09/2021

ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

 

Ngày 21, 22/10/2021 Ban Tổng Giám đốc và Thường trực Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã đến các Nông trường trực thuộc công ty Cổ phần Cao su Tân Biên để tổ chức tặng giấy khen và trao thưởng cho các tập thể tổ, đội sản xuất và các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021.

Tổng Giám đốc Công ty đã khen thưởng cho 7 tập thể tổ, đội sản xuất thuộc 4 nông trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác mủ cao su tháng 9/2021 với tỷ lệ vượt từ 1% đến 24%, tổng số tiền thưởng là 15.800.000 đồng; đồng thời khen thưởng cho 13 công nhân thuộc 4 nông trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2021 trước ngày 01/10/2021 với mức tiền thưởng 1.500.000 đồng/người, tổng số tiền thưởng cho các cá nhân là 19.500.000 đồng (Nông trường Xa Mát 01 người, Tân Hiệp 05 người, Bổ Túc 04 người, Suối Ngô 03 người).

Ngoài ra Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cũng khen thưởng cho 7 tập thể đội sản xuất thuộc  4 nông trường nêu trên với tổng số tiền thưởng là 10.200.000 đồng. Các Công đoàn cơ sở Nông trường Xa Mát, Tân Hiệp, Bổ Túc, Suối ngô, Xí nghiệp Cơ khí chế biến và Khối Văn phòng Công ty cũng khen thưởng cho 106 cá nhân với mức tiền thưởng 300.000 đồng /người, tổng số tiền khen thưởng các cá nhân tại các Công đoàn cơ sở là 31.800.000 đồng (Nông trường Xa Mát 03 người, Tân Hiệp 22 người, Bổ Túc 37 người, Suối Ngô 33 người, Xí nghiệp Cơ khí chế biến 07 người, Khối Văn phòng Công ty 04 người).

 

1

Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (thứ hai từ trái sang) và Đ/c Phạm Quốc Bình – PCT Công đoàn Công ty

(thứ ba từ trái sang) trao thưởng cho công nhân khai thác tại Nông trường Suối Ngô

do đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021.

 

2

 Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (Ngoài cùng bên trái) và Đ/c Phạm Quốc Bình – PCT Công đoàn Cty

(thứ ba từ phải sang) trao thưởng cho công nhân khai thác tại Nông trường Suối Ngô

do đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021.

 

3

Đ/c Dương Tấn Phong – PTGĐ Cty và Đ/c Phạm Quốc Bình – PCT Công đoàn Cty trao thưởng cho các đội 2,3,4

của Nông trường Bổ Túc đã có thành tích hoàn thành kế hoạch khai thác mủ cao su tháng 9/2021.

 

4

 Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (giữa) trao thưởng

cho các tổ sản xuất 1,2 tại Nông trường Xa Mát