Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2021 trước thời hạn 4 tháng

Hoàn thành SL 2021-1

Ngày 01/10/2021 Ông Dương Tấn Phong – Phó Tổng giám đốc Công ty

trao thưởng cho công nhân Lê Thị Nguyệt (Đội 3- NTCS Suối Ngô) hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2021 trước thời hạn 4 tháng

 

Hoàn thành SL 2021

Ngày 01/10/2021 Ông Phạm Quốc Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

trao thưởng cho công nhân Lê Thị Nguyệt (Đội 3- NTCS Suối Ngô) hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2021 trước thời hạn 4 tháng