Phát triển bền vững

Thông báo giám sát 2021

10/02/2022, 10:55

Thông báo giám sát 2021

Sổ tay hệ thống FM quản lý rừng bền vững VFCS

21/01/2022, 09:23

sổ tay hệ thống FM quản lý rừng bền vững VFCS

Báo cáo đánh giá thực hiện phương án quản lý rừng bền vững năm 2021

21/01/2022, 09:22

báo cáo đánh giá thực hiện phương án quản lý rừng bền vững năm 2021

RSP_CERT-ANNEX_VFCS_FM_TanBien_500501_2021_e

12/05/2021, 15:19

RSP_CERT-ANNEX_VFCS_FM_TanBien_500501_2021_e

RSP_CERT_VFCS_FM_TanBien_500501_2021_e

12/05/2021, 15:18

RSP_CERT_VFCS_FM_TanBien_500501_2021_e

RSP_CERT_VFCS_FM_TAN_BIEN_500501_21_V

12/05/2021, 15:17

RSP_CERT_VFCS_FM_TAN_BIEN_500501_21_V

RSP_CERT ANNEX_VFCS_FM_TAN_BIEN_500501_21_V

12/05/2021, 15:16

RSP_CERT ANNEX_VFCS_FM_TAN_BIEN_500501_21_V

Báo cáo kết quả giám sát nội bộ năm 2020

17/01/2021, 16:16

Báo cáo kết quả giám sát nội bộ năm 2020

Quy định xác định rừng có giá trị bảo tồn cao

20/07/2020, 08:18

Quy định xác định rừng có giá trị bảo tồn cao

Quy định tham vấn cộng đồng địa phương và người Dân tộc

20/07/2020, 08:16

Quy định tham vấn cộng đồng địa phương và người Dân tộc