BLĐ Xí Nghiệp Cơ Khí Chế Biến

 

 

NguyenThanhDuoc 

 

Họ và tên:  Ông NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC

 

Chức vụ: Giám Đốc

 

Điện thoại:  0937940920

 

 

 
 

 

Họ và tên:  Ông BÙI THỐNG NHỨT

 

Chức vụ:  Phó Giám Đốc

 

Điện thoại: 0939848886

 

 
   

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…