BLĐ Nông Trường Cao Su Xa Mát

 

 

LeThiHongYen 

 

Họ và tên:  Bà  LÊ THỊ HỒNG YẾN

 

Chức vụ:  Giám Đốc

 

ĐT: 0909448225

 

 
 

 

Họ và tên:  Ông HUỲNH THANH DUY

 

Chức vụ:  Phó Giám Đốc

 

ĐT: 0982367571

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…