BLĐ Nông Trường Cao Su Tân Hiệp

 

 

 

 

Họ và tên:  Ông DƯƠNG QUỐC LÂN

 

Chức vụ:  Giám Đốc

 

ĐT: 0984755051

 

 

 
 

 

Họ và tên:  Ông ĐỖ THÀNH NGHIỆP

 

Chức vụ:  Phó Giám Đốc

 

ĐT: 0913134707

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…