BLĐ Nông Trường Cao Su Suối Ngô

 

 

 

 

Họ và tên:  Ông TRẦN MINH SANG

 

Chức vụ:  Phó Giám Đốc (Phụ trách chung)

 

ĐT: 0919432509

 

 
 

 

Họ và tên:  Ông NGUYỄN THANH NHÂN

 

Chức vụ:  Phó Giám Đốc

 

ĐT: 0908611393

 

 

 
 

 


 

 

 

ĐT: 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…