BLĐ Nông Trường Cao Su Bổ Túc

 

 

NguyenVanQuyen 

 

Họ và tên:  Ông NGUYỄN VĂN QUYỀN

 

Chức vụ:  Giám Đốc

 

ĐT: 0935529385

 

 
 

 

Họ và tên:  Ông NGUYỄN SÔNG THAO

 

Chức vụ:  Phó Giám Đốc

 

ĐT: 0909670133

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…